no en

Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet er å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Det er sentralt å sikre allmenhetens tilgang på informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Kjernen i loven innebærer en plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere. Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i vårt styre og ledelse i Hotel Riviera AS

Som et hotell i Strawberry (tidligere Nordic Choice) – kjeden har vi vært med på å kartlegge våre leverandører og det er utarbeidet en fyldig rapport for 2022/2023 som publisert på:

https://www.strawberry.no/samfunnsansvar/